ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi “ADRES” adresinde mukim alan Kadıköy (“alan Kadıköy”) ile Üye (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

2. AMAÇ VE KAPSAM

alan Kadıköy sahne ve mutfak sanatlarını aynı çatıda harmanlayan fonksiyonel bir sosyal yaşam alanı olup; alan Kadıköy ’ün kendisine ait alan Kadıköy alan adlı internet sitesinde (“İnternet Sitesi”) alan Kadıköy de gerçekleşecek muhtelif etkinliklere ilişkin haftalık/aylık etkinlik takvimi, kampanya ve indirimlere ilişkin bilgilendirmeler yer almaktadır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin amacı İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen kişi tarafından üyelik için gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip, alan Kadıköy tarafından alan Kadıköy nezdinde gerçekleşecek etkinliklere ilişkin haftalık/aylık etkinlik takvimlerinin, kampanya ve indirim bilgilerinin Üye tarafından bildirilen e-posta adresine ve/veya telefon numarasına bildirim olarak gönderilmesine ilişkin hususların ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmek suretiyle Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklere, uygulamalara, gönderilecek e-posta ve bildirimlere ve güvenliğe ilişkin her türlü beyanı kabul etmiş olduğunu ve bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa riayet etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3. SÜRE

Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için talep edilen bilgilerinin siteye girilmesi ve e-posta adresine gönderilecek bildirim ile doğrulama yapılması akabinde üyelik kayıt işlemi tamamlanarak işbu Üyelik Sözleşmesi yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

4.2. Üye, işbu Sözleşme’ye onayı esnasında beyan etmiş olduğu bilgilerin tümünün doğru ve gerçek bilgilerden ibaret olduğunu; Üye tarafından hatalı bilgi paylaşılması halinde bu nedenle alan Kadıköy’e herhangi bir sorumluluk izafe edilmesinin mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu minvalde Üye, üyelik esnasında beyan ettiği e-posta adresinin, telefon numarasının kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle alan Kadıköy’e herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresinin ve/veya telefon numarasının 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde/telefon numarasında meydana gelecek değişiklikleri alan Kadıköy’e derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. alan Kadıköy’ün, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.4. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Üye, Üyelik statüsünü İnternet Sitesi’nde yer alan üyelik iptaline ilişkin ilgili bölüm üzerinden her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

4.5. Üye, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

4.6. Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye ait olup, bu durumda alan Kadıköy işbu Sözleşme’yi tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla derhal ve tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

4.7. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle alan Kadıköy’den tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.8. alan Kadıköy, İnternet Sitesi’nin içeriğini ve/veya üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir. Aynı zamanda alan Kadıköy’ün, İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan ve/veya Üye’ye gönderilen etkinlik takvimlerinde yer alan etkinliklerin içeriğine, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu etkinliklere ilişkin herhangi bir hususta bir taahhüdü bulunmamakta olup; bu tür bir iddiadan bahisle alan Kadıköy’e sorumluluk izafe edilemez.

4.9. Üye, İnternet Sitesi kullanımında ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata ve kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; alan Kadıköy’ün ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Üye, İnternet Sitesi’ni üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Üye, diğer üyelerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez, verileri yanıltıcı hileli girişimlerde bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı DasDas’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.11. Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat Üye’ye ait olup; Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı/Üye ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan DasDas’ın hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

4.13. İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı/Üye’nin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’ni herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.Böyle bir durumun tespiti halinde DasDas, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda DasDas’ın, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Üye anılan nitelikte kullanımlar sonucu DasDas ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.4.14. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle DasDas’ın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile alan Kadıköy’den tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.4.15. alan Kadıköy Üye’ye, herhangi bir Üye veya Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya Kullanım Koşullarına uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

4.16. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. alan Kadıköy’ün, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Üye’nin belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. alan Kadıköy İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

4.17. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin alan Kadıköy’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.18. alan Kadıköy gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda alan Kadıköy’e karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, İnternet Sitesi üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle alan Kadıköy’e verdiği tüm kişisel verilerinin, elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, alan Kadıköy tarafından ve alan Kadıköy’ün ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, duyuru, takvim, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta alan Kadıköy tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. alan Kadıköy, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. “ alan Kadıköy” markası ve logosu, “.com” isimli İnternet Sitesi, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede alan Kadıköy tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı alan Kadıköy’ün mülkiyetindedir. alan Kadıköy, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde alan Kadıköy’ün fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, alan Kadıköy’ün bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Üye’nin her ne sebeple olursa 6.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde alan Kadıköy, bu yükümlülüğü ihlal eden Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. Ayrıca alan Kadıköy’ün kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Üye, ihlal durumunda alan Kadıköy’ün ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

alan Kadıköy, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8. MÜCBİR SEBEP

Doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın alan Kadıköy’ün kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında alan Kadıköy sorumlu olmaz ve bu durum Üyelik Sözleşmesi’nin ihlali olarak kabul edilmez.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Üye, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde alan Kadıköy’ün defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. alan Kadıköy, Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu e-posta adresi ve/veya telefon vasıtasıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye e-posta adresinde meydana gelecek değişikliği alan Kadıköy’e bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını; kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını ve bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. Üye, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını, gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, bu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.

9.4. Herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.5. Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul () Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.6. Taraflar’dan herhangi birisinin işbu Üyelik Sözleşmesi’nde anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkur haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.