KULLANIM KOŞULLARI

İşbu Kullanım Şart Ve Koşulları alan Kadıköy alan adlı internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan Kullanıcı ve Üye için geçerli olacaktır.

İnternet Sitesi’ni ziyaret eden, kullanan (“Kullanıcı”) ve/veya İnternet Sitesi’ne üye olan (“Üye”) tüm gerçek ve tüzel kişiler, Kullanıcı ve Üye olarak, işbu İnternet Sitesi Kullanım Şart Ve Koşulları’nı tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Şart Ve Koşulları’nda yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride İnternet Sitesi üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında İnternet Sitesi’nde yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öner sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi’nin kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin erişimine imkan verecek şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı veya Üye işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde İnternet Sitesi’nin kullanımından vazgeçmelidir.

Şirket tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nı ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Şirket bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

2. İNTERNET SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

2.1. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’nin kullanımı esnasında gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları’na, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Şirket’in ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ni üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Şirket’in sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

2.3. Kullanıcı/Üye, diğer Kullanıcı, Üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir davranış veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcı/Üye’ye aittir.

2.4. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

2.5. İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı/Üye’nin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’niherhangi bir içeriği veya sistemi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.

Böyle bir durumun tespiti halinde Şirket Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı/Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Şirket’in, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı/Üye anılan nitelikte kullanımlar sonucu Şirket ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

2.6. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Şirket’in sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Şirket’ten tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

2.7. Şirket, Kullanıcı/Üye’ye, herhangi bir Kullanıcı/Üye’nin işbu Kullanım Koşulları’na ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ne uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

2.8. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat ilgili Kullanıcı/Üye’ye ait olup; Kullanıcı/Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye’nin bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı/Üye ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Şirket’in hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı/Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nin içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Şirket’in, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Kullanıcı/Üye’nin belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

2.10. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.11. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

2.12. Şirket’in, İnternet Sitesi üzerinden yayınlanan etkinlik takvimlerinde yer alan etkinliklerin içeriğine, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu etkinliklere ilişkin herhangi bir hususta bir taahhüdü bulunmamakta olup; bu tür bir iddiadan bahisle Şirket’e sorumluluk izafe edilemez.

3. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

3.1. İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden üyelikle ilgili gerekli işlemleri yapması gerekmektedir. Bu işlem ve adımlar tamamlanmadan Üye statüsüne sahip olunması ve Üye statüsüne bağlı hak ve yetkileri haiz olunması mümkün değildir.

3.2. Şirket, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi’ne Üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Şirket, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Şirket’ten herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Şirket gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Şirket’e karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. “alan Kadıköy” markası ve logosu, “web sitesi” isimli İnternet Sitesi, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede Şirket tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Şirket, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Kullanıcı ve Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

Bu kapsamda Kullanıcı ve Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, Şirket’in bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Kullanıcı ve Üye’nin her ne sebeple olursa 4.1. maddede anılan yükümlülüklerine hareket etmesi halinde Şirket, bu yükümlülüğü ihlal eden Kullanıcı ve Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Kullanıcı ve Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir Ayrıca Şirket’in kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Kullanıcı ve Üye, ihlal durumunda Şirket’in ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Kullanıcı ve Üye, IP adresi, tarih/saat vb. bilgileri İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerinin ziyaret edildiği bilgisi, tarayıcı (browser) tipi, domain tipi, çerez (cookie) kayıtları gibi İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı verilerinin Şirket tarafından mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle kullanılabileceğini, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, tasnif edilip, muhafaza edilebileceğini, paylaşabileceğini, aktarılabileceğini, ifşa edebileceğini ve sair şekillerde işlenebileceğini bilmekte ve bu hususa muvafakat etmektedir.

Şirket, İnternet Sitesi’nin kullanımına bağlı Kullanıcı ve Üye verilerini, Kullanıcı ve Üye güvenliğini sağlamak, yükümlülüklerini ifa etmek, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek, profilleme ve istatistiksel çalışmalar yapmak, alışkanlık ve beğeniler kapsamında kişiye yönelik teklif ve ürünler sunmak, talep ve şikayet süreçlerinin yönetmek, kendi süreçlerini iyileştirme amacıyla gerekli değerlendirme ve araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak gibi amaçlarla bizzat işleyebilir, bu hususlarda işbirliği içinde olduğu firmalara aktarım yapabilir ve bu durumda bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı ve Üye bilgileri işlenebilir.

5.2. Şirket, Kullanıcı ve Üye’ye özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek amacıyla İnternet Sitesi’ne teknik vasıtalarla (görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, Kullanıcı ve Üye davranışları vb.) belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirebilmektedir. (kısaca “Çerezler”) Kullanıcı ve Üye, çerezleri kaldırabilir veya reddedebilir; fakat bu durumda İnternet Sitesi’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

6. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu Kullanım Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7. MÜCBİR SEBEP

Doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket’in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

8.1. Kullanıcı, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde; Şirket’in defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

8.3. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8.4. Şirket’in işbu Kullanım Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle Kullanıcı/Üye için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Koşulları’nı ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.